lake-plitvice

OPĆI UVJETI

 • Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između tvrtke Putničke agencije Pumper d.o.o., Pavla Lončara 26, 10 360 Sesvete, OIB:34551436340, MBS: 010013409 kao organizatora izleta ili ovlaštenog posrednika (u daljnjem tekstu: Pumper) i putnika. odnosno gosta u slučaju kada gost sklapa ugovor u korist treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu: Putnik). Izlet je kombinacija najmanje dviju pojedinačnih usluga za isto putovanje ili odmor, koja se sastoji od prijevoza ili druge turističko-ugostiteljske usluge, a traje kraće od 24 sata i ne uključuje noćenje.

REZERVACIJE I PLAĆANJE

 • Uplatom cijene izleta ili dijela cijene (ukoliko je tako navedeno u ugovoru), uz davanje potrebnih podataka Pumper-u, e-mailom, faxom, poštom ili putem interneta, Putnik je suglasan s Pumper-ovim ugovorom o izletu sastavljenim potvrdom o kupnji (račun i/ili voucher), programom izleta i Općim uvjetima izleta uz prihvaćanje uvjeta sadržanih u navedenim dokumentima.
 • Sadržaj izleta, odnosno cijena izleta uključuje sve što je u programu izleta navedeno u rubrici „uključenosti“. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu izleta i koje Putnik posebno plaća. Za posebne usluge koje Pumper ne može pružiti i uključiti u Ugovor i/ili one koje Putnik zatraži tijekom izleta, a Putnik plaća na licu mjesta kod neposrednog davatelja usluga, Pumper kao organizator izleta ne snosi odgovornost bez obzira na asistenciju izleta. voditelja/ turističkog vodiča vodiča/predstavnika Pumper da Putniku omogući pružanje ovih usluga i informacije o cijenama tih usluga. Za usluge koje se plaćaju na stranici Putnik prigovor podnosi izravno Pružatelju usluga.

CIJENE I TROŠKOVI

 • Pumper zadržava pravo promjene cijene najkasnije 14 dana prije početka izleta u slučaju promjene važećih poreznih propisa, promjene tečaja valuta, povećanja troškova prijevoza, uključujući troškove goriva ili povećanja naknada za određene usluge (u zračne i druge luke) koje utječu na cijenu izleta. U slučaju povećanja cijene, Pumper može predložiti promjenu cijene ili otkazati izlet uz povrat novca kupcu koji je uplatio cijenu izleta. Putnik ima pravo raskinuti ugovor o izletu I u tom slučaju ima pravo na povrat do tada plaćene cijene, bez prava na naknadu štete i bilo kakvih troškova osiguranja i sličnih izdataka.

Kupnjom putovanja Putnik potvrđuje da mu je Pumper prije sklapanja ugovora stavio na raspolaganje sljedeće podatke:

– o cijeni izleta,

– odredište,

– o sredstvu, svojstvima i kategoriji prijevoza,

– plan putovanja,

– način plaćanja,

– o graničnim, viznim i zdravstvenim formalnostima vezanim uz putovanje u inozemstvo,

– minimalan broj putnika potreban za organizaciju izleta i rok u kojem se Putnik mora obavijestiti o otkazu izleta ukoliko nije prijavljen dovoljan broj putnika za izlet.

ODGOVORNOSTI I OSIGRANJE

 • Usluge su opisane prema službenoj klasifikaciji lokalne turističke organizacije ili drugog nadležnog tijela u trenutku izdavanja programa. Hrana, prijevoz i druge usluge u nekim su mjestima i zemljama različite i neusporedive. Pumper ne preuzima nikakvu odgovornost i ne odgovara za bilo kakve usmene ili pisane informacije koje ne odgovaraju opisu usluge navedenom u itinereru i Općim uvjetima važećim za putovanje, ako ih je Putnik usmeno dobio od djelatnika u kupovnom mjestu, telefonom ili pisanim putem od neovlaštene osobe ili na drugi način.

UVIJETI PUTOVANJA

 • Itinerer jednako obvezuje i Putnika i Pumper. Vrijeme polaska navedeno u programu puta

Putnik je dužan pridržavati se uputa i obavijesti koje u vezi s realizacijom programa dobije usmeno od voditelja putovanja ili turističkog pratitelja tijekom izleta. Ukoliko se Putnik odvoji od grupe prije primitka odgovarajuće obavijesti o vremenu i mjestu ponovnog okupljanja grupe i nastavka izleta, Pumper se ne može naplatiti za troškove i štetu koju Putnik može pretrpjeti. Pumper zadržava pravo nastavka izleta bez Putnika koji se ne pojavi na vrijeme na mjestu polaska ili nastavka izleta, a nedolazak Putnika smatra se njegovim odustajanjem od izleta. Pumper ne preuzima nikakvu odgovornost ako se određene aktivnosti koje ovise o vremenskim prilikama i prirodnim pojavama ne mogu realizirati u skladu s planom puta ili očekivanjima Putnika. Pumper zadržava pravo izmjene plana puta zbog neizbježnih uvjeta.

IZMJENE PLANA PUTA  I OTKAZIVANJE

 • Pumper će bez odlaganja obavijestiti Putnika o svim promjenama plana izleta. Pumper može otkazati izlet ili promijeniti plan puta u bilo kojem trenutku, prije početka ili tijekom izleta u slučaju izvanrednih okolnosti koje se ne mogu spriječiti ili izbjeći (rat, neredi, iznenadni i neuobičajeni zastoji u prometu, intervencija države, iznenadne promjene voznih redova, kašnjenja prijevoznih sredstava, vremenske nepogode i sl.), koje bi u trenutku sklapanja ugovora Pumperu bile opravdane iz razloga da ne sklopi ugovor o izletu. Pumper posebno zadržava pravo promjene dana i sata polaska na liniji zbog promjene voznog reda ili nastupa bilo koje od gore navedenih okolnosti, kao i pravo promjene smjera putovanja zbog promijenjenih okolnosti. , bez naknade Putniku. Pumper nije odgovoran za kašnjenja zrakoplova, broda ili vlaka kao ni za promjene programa i troškove nastale zbog takvih kašnjenja.
 • Pumper može otkazati izlet u cijelosti ili djelomično ako se ne ispuni minimalni broj putnika navedenih u planu puta. U tom slučaju Putnik ima pravo na povrat do tada plaćene cijene, bez prava na naknadu štete i bilo kakve troškove osiguranja i sl. Putnik će o otkazivanju biti obaviješten najkasnije 24 sata prije početka izleta. U slučaju otkazivanja izleta, Pumper može Putniku ponuditi drugi dan polaska ili drugi izlet. Putnik je dužan bez odgađanja pismeno izjaviti da prihvaća ili odbija izmijenjeni ili zamjenski izlet. Ukoliko Putnik odbije izvršiti izmjene ili zamjene ili se ne slaže s Pumper ponudom, tada se Ugovor raskida i Putnik ima pravo na povrat uplaćene cijene bez prava na naknadu štete i eventualne troškove osiguranja i slične naknade. U slučaju prihvaćanja izmijenjenog ugovora ili zamjenskog izleta Putnik nema nikakvih potraživanja prema organizatoru izleta ili posredniku po bilo kojoj pravnoj osnovi, osim prava na povrat dijela cijene, ako zamjenski izlet ima nižu cijenu.
 • Povrat novca u slučaju otkazivanja izleta
 • Ukoliko Putnik želi otkazati putovanje mora to učiniti pismenim putem. Datum primitka pisanog otkaza je osnova za obračun troškova otkaza.
 • Ukoliko Putnik otkaže izlet, Pumper će zadržati sljedeći postotak cijene izleta kao naknadu štete (ukoliko nije drugačije navedeno u programu puta):
 • 0-24 sata prije polaska – 100 % cijene izleta.
 • Putnici koji ne dođu u vrijeme polaska naznačeno u programu puta ili u pisanim uputama dobivenim od Pumper, nemaju pravo na povrat uplaćene cijene. Ukoliko se Putnik ne pojavi ili otkaže izlet tijekom trajanja izleta Petros će naplatiti 100% cijene izleta.
 • Pumper može otkazati izlet najkasnije 24 sata prije polaska iz razloga koji nisu izvanredne okolnosti (koje se ne mogu spriječiti, izbjeći ili otkloniti). U tom slučaju Putnik ima pravo na povrat 100% cijene izleta osim ako nije drugačije navedeno u programu putovanja. Ukoliko Pumper otkaže izlet zbog nastupanja izvanrednih okolnosti koje se ne mogu spriječiti, izbjeći ili otkloniti, to također može učiniti bilo kada i tada Putnik također ima pravo na povrat 100% cijene izleta. izlet osim ako nije drugačije navedeno u planu puta
 • Ako Pumper otkaže putovanje ili izmijeni plan izleta iz bilo kojeg razloga, Putnik neće imati pravo na povrat novca, štetu, naknadu od osiguranja i slične naknade osim onih koje su ovdje izričito navedene.

  ODGOVORNOST ZA OSOBNE ISPRAVE I OSOBNU SIGURNOST PUTNIKA

  • Putnik je dužan prilikom polaska na izlet posjedovati dokument o kupnji izleta (voucher ili račun), važeću putovnicu za putovanje u inozemstvo, te se pobrinuti da on osobno, njegovi dokumenti, prtljaga i stvari ispunjavaju uvjete koje odredi prijevoznik i predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i države kroz koju ili kuda putuje, te Pumper ne snosi odgovornost za odluke službenih osoba koje Putniku uskrate prijevoz, odbije izdati vizu ili ne dopušta ulazak u zemlju ili troškove nastale u tu svrhu. Ako zbog gore navedenih razloga izlet završi prije ili tijekom izleta, Pumper zadržava pravo naplate naknade štete kako je definirano ovim Općim uvjetima.
  • Osim plana izleta, Putnik je dužan pridržavati se i hotelskih pravila u ugostiteljskim i prijevoznim objektima, te u dobroj vjeri surađivati s Pumperovim predstavnikom i pružateljima usluga. U slučaju nepoštivanja ovih obveza Pumper ne odgovara za nastalu štetu, a Putnik će štetu nadoknaditi na mjestu događaja. Putnik je dužan pridržavati se pravila osobne sigurnosti tijekom putovanja kojih bi se pridržavao svaki prosječan čovjek. Pumper ne snosi odgovornost za postupke Putnika u vezi s njegovom osobnom odgovornošću. Putnik je dužan pridržavati se pravila osobne sigurnosti tijekom putovanja kojih bi se pridržavao svaki prosječan čovjek. Pumper nije odgovoran za postupke Putnika u vezi s njegovom osobnom odgovornošću. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom izleta snosi Putnik. Pod uvjetom da to ne utječe na realizaciju itinerera izleta i ne izaziva dodatne troškove za Pumper, predstavnik Pumpera (vozać,voditelj putovanja ili turistički vodič) će pružiti osobnu pomoć Putniku u formalnostima vezanim uz kontakte s lokalnim vlastima, diplomatsko konzularnim predstavništvima, zdravstvene ustanove i sl.
  • U svim ostalim slučajevima Putnik je dužan obaviti te formalnosti o svom trošku. Ukoliko u svrhu rješavanja navedenih formalnosti Putnik nije u mogućnosti nastaviti izlet, Pumper će to smatrati otkazom izleta. Za troškove i štetu koju Putnik po tom osnovu pretrpi ne može se naplatiti Pumperu. Putnik je dužan bez odlaganja obavijestiti Pumper o svim činjenicama u vezi sa svojim zdravljem, navikama i sl. koje bi mogle ugroziti izlet (zdravstveni problemi koji zahtijevaju posebnu prehranu, kronične bolesti, alergije i sl.).

  ZAMJENA PUTNIKA

  • Ukoliko je Putnik spriječen započeti izlet, može kao zamjenskog putnika odrediti treću osobu koja će umjesto Putnika koristiti ugovorene usluge. O tome je Putnik dužan odmah pismeno obavijestiti Pumper. Pumper će prihvatiti treću osobu imenovanu kao zamjena putnika ako Pumper bude pravodobno obaviješten i treća osoba ispunjava sve uvjete za sudjelovanje na izletu, ako ne postoje zakonske ili druge propisane zapreke koje onemogućuju zamjenu putnika i ako je moguća promjena rezervacije. Prije početka izleta Zamjenski putnik ili Putnik je dužan podmiriti sve dodatne troškove nastale zamjenom Putnika

  PRTLJAGA

  • Pumper nije odgovoran za prijevoz prtljage i Pumper ne snosi odgovornost za gubitak ili oštećenje prtljage putnika, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u prijevoznom sredstvu. Prijevoz prtljage Putnik je dužan najaviti prije sklapanja Ugovora o izletu i može se naplatiti. Ako je moguće, Pumper će pokušati ispuniti unaprijed najavljene dodatne zahtjeve za prtljagom, ali ne može jamčiti ispunjenje zahtjeva. Putnik je dužan paziti na svoje stvari u prijevoznom sredstvu (automobil, kombi, autobus, brod i sl.) te ih mora ponijeti sa sobom prilikom napuštanja vozila. U suprotnom, Putnik odgovara za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u prijevoznom sredstvu bez nadzora. Kućni ljubimci nisu dopušteni, osim u iznimnim slučajevima na upit i uz nadoplatu. Pumper ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

  PRITUŽBE

  • Putnik može podnijeti pismeni prigovor poštom, faksom ili e-mailom na Pumper d.o.o. Pavla Lončara 26, 10 360 Sesvete. Pumper je dužan pisanim putem bez odgađanja potvrditi primitak prigovora i odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana primitka prigovora. Obavijest o podnošenju prigovora dostupna je na Obavijesti o podnošenju prigovora.
  • Ukoliko Putnik tijekom izleta podnese prigovor zbog neizvršenja ili nekvalitetnog izvršenja bilo koje od ugovorenih usluga, dužan je pridržavati se postupnih uputa organizatora izleta/pružatelja usluga te surađivati s organizatorom izleta/pružateljem usluga s cilj rješavanja reklamacije na licu mjesta. U slučaju neizvršenja ili nepravilnog izvršenja usluge ugovorene u sklopu izleta u organizaciji Pumpera, Putnik može pokrenuti žalbeni postupak propisan ovim Općim uvjetima radi otklanjanja uočenih nepravilnosti. Odmah po uočenom propustu, Putnik će podnijeti prigovor za neopravdano pruženu uslugu licu koje je uslugu pružilo, uz prisustvo predstavnika Pumper. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom Pumper i davateljem usluga, te postupati u dobroj vjeri u rješavanju eventualnih prigovora. Ukoliko Putnik na licu mjesta odbije predloženo rješenje koje odgovara pruženoj usluzi, Pumper nije dužan uvažiti naknadne reklamacije. Pisani prigovor Putnik može podnijeti najkasnije 8 dana od povratka s izleta. Putnik je dužan argumentirano obrazložiti svoje zahtjeve. Pumper će uzeti u razmatranje samo cjelovito dokumentirane prigovore zaprimljene u roku od 8 dana te će o prigovoru Putnika donijeti pisanu odluku u roku od 15 dana od primitka prigovora na mjestu kupnje. Pumper može produljiti rok za rješavanje prigovora za dodatnih 15 dana radi prikupljanja potrebnih podataka i provjere navoda iz prigovora kod pružatelja usluge. Do donošenja odluke od strane Pumper, a u razdoblju od 30 dana od podnošenja prigovora, Putnik se odriče prava na arbitražu pred bilo kojim drugim institucijama ili sudom, te ne smije javno iznositi nikakve informacije o predmetu prigovora. Nadalje, za navedeno razdoblje od 30 dana Putnik se odriče prava na podnošenje tužbi. Putnik ima pravo na naknadu štete u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga, dok je naknada štete zbog neizvršenja, djelomičnog ili neurednog izvršenja obveza ograničena na iznos cijene izleta. Time se isključuje pravo Putnika na naknadu nematerijalne štete. Svaki putnik podnosi žalbu zasebno. Pumper zadržava pravo odbaciti grupne prigovore, prigovore koji stignu nakon isteka zadanog roka, te one za koje se utvrdi da bi se mogli riješiti na licu mjesta da je Putnik surađivao s predstavnikom Pumper.

   

  telefon: +385 1 231 88 65
  e-mail: info@stepenice.hr

  P. Lončara 26, 10360 Sesvete
  Zagreb, Hrvatska

   

  Proceed Booking